Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego

Zakład Maszyn Elektrycznych "EMIT" S.A.

realizuje projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 ze środków EFRR:  

„Centrum Badawczo - Rozwojowe Maszyn Elektrycznych”
 
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Maszyn Elektrycznych Zakładu Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. pozwalającego na przeprowadzanie prób maszyn elektrycznych o mocy do 6 MW o różnych wartościach napięć.

Celem projektu jest umożliwienie realizowania przez Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. prac badawczo - rozwojowych zmierzających do określenia prawidłowych parametrów technicznych oraz parametrów pracy energooszczędnych innowacyjnych maszyn elektrycznych dużych mocy do 6 MW.

Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie wdrażanie innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań przyjaznych środowisku, dzięki czemu dojdzie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu zaspokoi możliwości prowadzenia badań dużych maszyn elektrycznych, a co za tym idzie spowoduje rozwój w zakresie nowych konstrukcji maszyn. Optymalizacja pracy maszyn elektrycznych oraz uzyskanie jak najwyższej efektywności energetycznej i eksploatacyjnej maszyn elektrycznych pozwoli uzyskać wielostronne korzyści zarówno w budżecie każdego przedsiębiorstwa, jak i w skali globalnej; oszczędności bezpośrednie (mniejsze zużycie energii elektrycznej), oszczędności pośrednie (dłuższy czas użytkowania, mniejsza awaryjność, mniejsze koszty serwisu, redukcja kosztów przestojów) i ochrona środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji CO2).
 

Wartość Projektu: 30 715 656,00 PLN
Dofinansowanie: 8 080 261,35 PLN