Polityka prywatności

 

Fabryki Silników Elektrycznych BESEL S.A.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Fabryka Silników Elektrycznych BESEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, ul. Elektryczna 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015549, zwana dalej jako BESEL S.A.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email besel@cantonigroup.com, telefonicznie pod numerem:

+48 77 416 28 61 lub pisemnie: BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg

Inspektor ochrony danych

W wyniku przeprowadzonej analizy nie wyznaczono inspektora ochrony danych. Wyznaczony jest natomiast specjalista ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres email: besel.rodo@cantonigroup.com, telefonicznie pod numerem:

+48 77 408 07 82 lub pisemnie:  BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg.

Ze specjalistą ds. ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach praw osób, których dane dotyczą.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez BESEL S.A. w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:
- dane pozyskane za pomocą formularzy przetwarzane są w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz we wskazanym celu, czas przetwarzania jest określony w formularzu lub do czasu wycofania ww. zgody,
- dane pozyskane do zawarcia i wykonania umowy, które są niezbędne do realizacji lub nabycia usługi, rozliczeń oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, przetwarzane są do czasu ustania współpracy lub wycofania zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez przepisy prawa,

- dane kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą, w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych,  

- dane utrwalone w drodze monitoringu będą przetwarzane w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników i gości, ochrony mienia oraz kontroli produkcji, przez okres trzech miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym utrwalone dane zostały wykorzystane.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawione są w załączonych klauzulach informacyjnych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny i nie wynika z obowiązku prawnego, jednak w przypadku odmowy dostępu do danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, wysłanie oferty, złożenie zamówienia lub zrealizowanie usługi.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Bezpieczeństwo danych
Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.
Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy BESEL S.A., którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej Cantoni Group, Cantoni Motor Spółka Akcyjna, ul. 3 Maja 28, 43-400 Cieszyn lub innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie BESEL S.A. (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)
Udostępnione przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Strona internetowa BESEL S.A. może wykorzystywać ciasteczka. Mogą one służyć do identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, monitorowania aktywności lub tworzenia anonimowych statystyk. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies. Funkcjonalność ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

 

Klauzula informacyjna dla klientów

 

Klauzula informacyjna dla dostawców

 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych