Co to jest akredytacja?

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności".

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Korzyści dla akredytowanych organizacji

 • certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA);

 • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką;

 • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.
5452_www-29-06-2020-2.jpg

 

5453_www-29-06-2020-3.jpg

Korzyści dla konsumentów

 • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów;

 • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu;

 • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania elektryczne, badania mechaniczne, badania chemiczne);

 • akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska;

 • akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego).

 

Korzyści dla przemysłu i biznesu

 • akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności;

 • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie - w myśl zasady "badany lub certyfikowany raz - wszędzie akceptowany";

 • akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;

 • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

5455_www-29-06-2020.jpg

 

Akredytacja PCA dla Labortatorium Celma Indukta SA

Certyfikat akredytacji PCA składa się z 2 dokumentów. Głównego Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1747, potwierdzającego spełnienie wszystkich wymagań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Akredytowana działalność określona jest w drugim dokumencie - Zakres Akredytacji Nr AB 1747.

Zgodnie z określoną działalnością, Laboratorium Celma Indukta SA posiada możliwości wykonywania akredytowanych pomiarów sprawności trójfazowych silników elektrycznych, asynchronicznych w zakresie mocy do 500kW. Laboratorium dysponuje 3-ma hamowaniami, które pokrywają cały zakres badanych mocy. Akredytacji została poddana metoda pośrednia wyznaczania sprawności zgodnie z normą PN-EN 60034-2-1:2015-01, przyjęta za jedną z najbardziej precyzyjnych metod wyznaczania sprawności silników elektrycznych dostępnych dla przemysłu.

Będąc Państwem Członkowskim, niezwykle ważne jest spełnienie wymagań odpowiednich dyrektyw oraz rozporządzeń Unii Europejskiej. Nie inaczej jest z silnikami asynchronicznymi pod kątem spełnienia ich wymagań sprawnościowych. Najnowsze Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2019/1781 obliguje wszystkie kraje członkowskie do przestrzegania wymagań w zakresie spełnienia minimalnych poziomów sprawności przedmiotowych silników wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Nasze Laboratorium umożliwia rzetelny pomiar sprawności przedmiotowych silników, potwierdzonej akredytowanym sprawozdaniem.


 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1781&from=PL