POLITYKA JAKOŚCI

CELMA INDUKTA SA deklaruje stałe podnoszenie jakości produkowanych silników elektrycznych oraz świadczonych usług. Nadrzędnym celem CELMA INDUKTA SA jest posiadanie i doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta.

Zapewnienie wysokiego standardu obsługi naszych Klientów jest kluczowym elementem misji i strategii CELMA INDUKTA SA, postrzegania jej jako niezawodnego i godnego zaufania partnera oraz gwarancją sukcesu na rynku międzynarodowym i krajowym.

 • dążymy, aby wytwarzane przez nas wyroby optymalnie zabezpieczały wymagania i oczekiwania Klienta,
 • staramy się kształtować i ukierunkowywać potrzeby naszych Klientów oraz przewidywać rozwój ich wymagań i oczekiwań,
 • doskonalimy procesy produkcji i realizacji zamówień aby były one skuteczniejsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne,
 • kompetentna i doświadczona kadra specjalistów, gwarantując rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, jest świadoma wpływu swojej pracy na satysfakcję Klientów.

Realizacja Polityki Jakości dokonywana jest poprzez:

 • ciągłe doskonalenie procesów projektowania i wytwarzania wyrobów, planowanie i określanie mierzalnych celów jakości,
 • nadzór nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem tych procesów,
 • nadzór nad jakością dostaw i ocenę dostawców,
 • nadzór nad odpowiednim poziomem jakości infrastruktury i monitorowanie środowiska pracy oraz oddziaływania na środowisko naturalne,
 • efektywne wykorzystanie dysponowanych zasobów i środków,
 • stworzenie jednakowo czytelnych kryteriów oceny dla wszystkich pracowników oraz jednoosobowej odpowiedzialności kadry kierowniczej za osiąganie określonych celów jakości w realizowanych procesach,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i systematyczne organizowanie szkoleń,
 • ciągłe doskonalenie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ poprzez systematyczną ocenę jego funkcjonowania.

CELMA INDUKTA SA w ramach swej odpowiedzialności za wyrób, deklaruje zgodność postępowania w procesach projektowania, produkcji i dystrybucji silników elektrycznych przeciwwybuchowych, z wymaganiami dyrektywy 94/9 WE – ATEX oraz normy PN-EN ISO/IEC 80079-34, w procesach napraw silników elektrycznych – z wymaganiami normy PN-EN 60079-19 a w procesach badań wszystkich produkowanych wyrobów – z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Zarząd, kierownictwo i wszyscy pracownicy CELMA INDUKTA SA przyjmują szczególną odpowiedzialność za wdrażanie zadań wynikających z SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, jego ciągłe doskonalenie, a także realizację założeń wyżej określonej POLITYKI JAKOŚCI.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

CELMA INDUKTA SA jest w pełni świadoma swoich oddziaływań na środowisko i odpowiedzialności jaka ciąży na Organizacji w związku z tymi oddziaływaniami.

Mając na uwadze specyficzne położenie Organizacji oraz rolę w zapewnieniu rozwoju gospodarczego regionu, CELMA INDUKTA S.A. pragnie utrzymać rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego. We wszystkich decyzjach dotyczących rozwoju chcemy uwzględniać działania na rzecz ochrony środowiska. W związku z tym, deklarujemy kontynuowanie działań rozpoczętych w ramach Programu Czystszej Produkcji i Systemu Zarządzania Jakością poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

W naszych działaniach zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi w Polsce,
 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego i ograniczania wpływu na środowisko,
 • kierowania się zasadą wyższości działań zapobiegawczych nad usuwaniem negatywnych skutków naszej działalności,
 • stałego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie oddziaływania organizacji na środowisko.

Powyższa deklaracja będzie wprowadzona w życie poprzez realizację celów środowiskowych i nadzór nad wszystkimi procesami powodującymi faktyczne lub potencjalne negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

W szczególności nasze działania będą ukierunkowane na:

 • ograniczanie strat olejów i emulsji w eksploatowanych maszynach i urządzeniach,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wody,
 • optymalną gospodarkę energią cieplną,
 • zmniejszanie zużycia energii elektrycznej w produkowanych przez naszą organizację silnikach, poprzez rozszerzanie naszej oferty w zakresie silników energooszczędnych.

Zarząd, kierownictwo i wszyscy pracownicy CELMA INDUKTA SA oraz upoważnione organizacje obce, którym Polityka Środowiskowa jest zakomunikowana, przyjmują szczególną odpowiedzialność za wdrażanie i utrzymywanie przedsięwzięć wynikających z Systemu Zarządzania Środowiskowego, jego ciągłe doskonalenie a także realizację założeń wyżej określonej Polityki.