Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka CELMA INDUKTA S.A. z siedzibą w Cieszynie przy ul. 3 Maja 19, NIP nr 548-007-53-47, wpisana do KRS pod numerem 0000061872,      tel. +48 33 4701700, e-mail: iod.celma_indukta@cantonigroup.com

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•          zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

•          wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

•          ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń

•          marketingu bezpośredniego

•          tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

•          weryfikacji wiarygodności płatniczej

•          wsparcia obsługi

•          szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

3. Administrator przetwarza także dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy).

 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych: Jadwiga Kopaczka-Wątroba

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Waligóra

adres poczty elektronicznej: iod.celma_indukta@cantonigroup.com