Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CANTONI MOTOR S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. 3 Maja 28 zwany dalej: „Administratorem”.

 

2.Twoje dane będą gromadzone i przetwarzane w celu:

- zawierania umów jak również realizacji umów już zawartych;

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami / świadczonymi usługami;

- wysyłania newslettera o promocjach i produktach oferowanych przez Administratora, o ile wyrazisz na to zgodę;

- realizacji określonego żądania użytkownika (Formularz kontaktowy);

- po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Grupę Cantoni bądź prowadzenie badań rynku („Działania Marketingowe”);

- po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przekazywanie Danych spółkom należącym do Grupy Cantoni i podmiotom z nią powiązanym, które będą przetwarzać Dane w celach przesyłania informacji handlowych oraz reklam swoich produktów lub usług bądź prowadzenia badań rynku („Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”);

- poprawy komfortu użytkowania stron internetowych Grupy Cantoni.

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a,b,c,f RODO.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

3. Następujące dane osobowe mogą być zbierane:

- dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail czy inne dane kontaktowe) dostarczone w celu zainicjowania kontaktu poprzez formularz kontaktowy, zawarcia umowy lub rekrutacji pracowników;

- adres e-mail w celu informowania użytkownika o nowościach i promocjach (newsletter);

- dane przeglądania stron;

- pliki cookie.

4. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów Spółki, chyba, że skorzystasz wcześniej z przysługującego prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych. Twoje dane przechowywane będą nie krócej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń w stosunku do Administratora i jemu przysługujących lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Ewentualne dane podane w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, możesz tego dokonać w każdej chwili.

Dane z plików cookie przetwarzane dla poprawy komfortu użytkowania stron internetowych nie są przechowywane przez Cantoni Group.

5. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, system rejestracji zwrotów i reklamacji , operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

Dane mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Grupie praw przed organem sądowym.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Witryny stron trzecich, dostępne poprzez stronę internetową www.cantonigroup.com podlegają odpowiedzialności strony trzeciej. Cantoni Motor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z żądaniami i/lub udostępnianiem danych osobowych stronom trzecim.

 

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Żądanie możesz skierować na adres e- mail motor@cantonigroup.com z dopiskiem w tytule "dane osobowe", telefonicznie 33 81 387 00 lub pisemnie na adres firmy: CANTONI MOTOR S.A. 43-400 Cieszyn, ul.3 Maja 28.

 

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

11. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

12. Grupa Cantoni zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej zmiany Polityki Prywatności lub do aktualizacji jej treści (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Wszelkie aktualizację będą publikowane na tej stronie internetowej.