Fabryka Silników Elektrycznych BESEL SA
ul. Elektryczna 8
49-300 Brzeg
tel./ fax: +48 77 408 07 89 
e-mail: besel.serwis@cantonigoup.com

WARUNKI GWARANCYJNE

§1

Produkty firmy BESEL są objęte gwarancją producenta przez okres podany w poniższej tabeli:

Lp.

Grupa produktów – silniki elektryczne

Okres gwarancji

1

Silniki ogólnego przeznaczenia 1- i 3-fazowe

24 miesiące

2

Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej

24 miesiące

3

Silniki budowy otwartej

12 miesięcy

4

Silniki w częściach

12 miesięcy

Osprzęt dołączany do silników elektrycznych objęty jest gwarancją BESEL SA przez okres podany w poniższej tabeli:

Lp.

Grupa produktów - osprzęt

Okres gwarancji

1

Przekładnie

12 miesięcy

2

Hamulce

12 miesięcy

3

Przełączniki i rozłączniki

12 miesięcy

4

Przemienniki częstotliwości i regulatory

12 miesięcy

5

Wyłączniki kondensatora (odśrodkowe i elektroniczne)

12 miesięcy

Usługi świadczone w ramach serwisu posprzedażowego objęte są gwarancją przez okres podany w poniższej tabeli:

Lp.

Grupa produktów

Okres gwarancji

1

Części zamienne

6 miesięcy

2

Pozagwarancyjne usługi serwisowe

6 miesięcy

§2

Gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu nabywcy (kupującemu bezpośrednio w firmie BESEL SA). Nie dopuszcza się przenoszenia praw gwarancyjnych na osoby trzecie, chyba że strony postanowiły inaczej w umowie.

§3

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej.

 

§4


BESEL SA gwarantuje nabywcy poprawne działanie produktu, na który udzielona została gwarancja, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji ITR i ofercie handlowej.

§5


Gwarancja obejmuje wyłącznie wady sprzedanego produktu, powstałe w trakcie jego prawidłowej eksploatacji oraz z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

§6


Ocena wad produktu może być przeprowadzona wyłącznie przez upoważnionego pracownika BESEL SA.

§7

W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, samodzielnych napraw oraz nieuprawnionego rozmontowania produktu prawa gwarancyjne zostaną utracone.

§8

Dopuszczalne są następujące formy załatwienia reklamacji:

 • naprawa,
 • wymiana na produkt pełnosprawny identyczny lub o podobnych parametrach,
 • przejęcie wadliwego produktu przez BESEL SA oraz zwrot zapłaconej przez bezpośredniego nabywcę ceny na podstawie faktury korygującej.

O wyborze sposobu realizacji reklamacji decyduje BESEL SA.

§9

Gwarancją nie są objęte:

 1. czynności przewidziane w instrukcji ITR lub związane z instalacją, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
 2. zniszczenia lub nieprawidłowe działanie wynikające z uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych produktu, powstałych z powodu: nieprawidłowego zastosowania, niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego zasilania i zabezpieczania przed skutkami pracy awaryjnej,
 3. usterki produktów będące następstwem awarii urządzeń z nimi współpracujących,
 4. drobne pory i zawirowania odlewnicze, pozostające bez wpływu na szczelność  i funkcjonalność produktu,
 5. produkty zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ekspertyzę,
 6. produkty ze zniszczoną lub usuniętą treścią identyfikującą wyrób,
 7. uszkodzenia produktów wynikłe z przechowywania lub eksploatacji w skrajnie niekorzystnych dla nich warunkach, jeżeli ich budowa nie jest do tego dostosowana (np.: nadmierne zapylenie, zawilgocenie, temperatura, chemicznie agresywne środowisko),
 8. uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrofy, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od BESEL SA.

§10

BESEL SA nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu, inne niż realnie poniesione. W szczególności uprawnienia z gwarancji nie obejmują zadośćuczynienia z tytułu kosztów montażu i demontażu, utraconych zysków nabywcy, ani jego zobowiązań wynikających z awarii produktu.

§11

Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – w stosunku do konsumentów. W stosunku do przedsiębiorców rękojmia zostaje wyłączona.

§12

Reklamowany produkt powinien zostać dostarczony do BESEL SA na z takim wyposażeniem i w takim połączeniu, w jakim został zakupiony. Powinien posiadać opakowanie gwarantujące zabezpieczenie wyrobu w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopełnienie tego warunku może skutkować utratą praw gwarancyjnych.

§13

Reklamowany wyrób klient dostarcza na koszt własny na adres: BESEL SA (SERWIS), ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg po uprzednim wysłaniu na adres mailowy: besel.serwis@cantonigroup.com wypełnionego Formularza Reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszych warunków. Reklamacje na produkty dostarczone bez prawidłowo wypełnionego formularza nie będą rozpatrywane.

§14


W przypadku podania w formularzu nieprawidłowego nr faktury lub jego braku, okres gwarancji będzie liczony od daty produkcji.

§15

Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia towaru. Naprawy gwarancyjne realizowane są w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty rozpatrzenia reklamacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedmiot reklamacji wymaga szczegółowych badań technicznych. Wówczas czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji, o czym BESEL SA niezwłocznie poinformuje nabywcę. Jeżeli w tym czasie BESEL SA nie zajmie stanowiska i nie udzieli odpowiedzi, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

§16

W przypadku reklamacji nieuzasadnionych, BESEL SA może obciążyć nabywcę wszystkimi kosztami związanymi z wykonaną ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.

 
§17

W przypadku reklamacji nieuzasadnionych, reklamujący powinien odebrać reklamowany towar w przeciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zakończonym procesie reklamacyjnym.

§18

Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji wyrób będzie przekazany nabywcy (lub upoważnionej przez niego osobie) na koszt BESEL SA.


§19

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Po zauważeniu jakichkolwiek uszkodzeń opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości, wspólnie sporządzić stosowny protokół. Roszczenia z tytułu uszkodzonej przesyłki bez sporządzonego protokołu nie będą rozpatrywane.
 

§20

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z korzystania z wyrobów

BESEL SA  w sposób niezgodny z instrukcją, przeznaczeniem lub bez odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych.
Prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa podana w Warunkach Gwarancji, z którymi kupujący powinien się zapoznać.

§21

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (w szczególności Art. 577-581).
 

Aktualizacja: 20.03.2023

 

Pobierz
Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej