Fabryka Silników Elektrycznych BESEL SA
ul. Elektryczna 8
49-300 Brzeg
tel./ fax: +48 77 408 07 89 
e-mail: besel.serwis@cantonigoup.com

WARUNKI GWARANCYJNE

§1

Produkty firmy BESEL są objęte gwarancją producenta przez okres podany w tabeli, liczony od daty sprzedaży.

§2

Gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu nabywcy (kupującemu bezpośrednio w firmie BESEL SA). Nie dopuszcza się przenoszenia praw gwarancyjnych na osoby trzecie, chyba że strony postanowiły inaczej w umowie.

 

§3

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej.

 

§4

BESEL SA gwarantuje nabywcy poprawne działanie produktu, na który udzielona została gwarancja, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji ITR i ofercie handlowej.

 

§5

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady sprzedanego produktu, powstałe w trakcie jego prawidłowej eksploatacji oraz z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

 

§6

Ocena wad produktu może być przeprowadzona wyłącznie przez upoważnionego pracownika BESEL SA.

 

§7

W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, samodzielnych napraw oraz nieuprawnionego rozmontowania produktu prawa gwarancyjne zostaną utracone.

 

§8

Dopuszczalne są następujące formy załatwienia reklamacji:

  • · naprawa,
  • · wymiana na produkt pełnosprawny identyczny lub o podobnych parametrach,
  • · przejęcie wadliwego produktu przez BESEL SA oraz zwrot zapłaconej przez bezpośredniego nabywcę ceny na podstawie faktury korygującej.

O wyborze sposobu realizacji reklamacji decyduje BESEL SA.

 

§9

Gwarancją nie są objęte:

  • ·  czynności przewidziane w instrukcji ITR lub związane z instalacją, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
  • · zniszczenia lub nieprawidłowe działanie wynikające z uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych produktu, powstałych z powodu: nieprawidłowego zastosowania, niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego zasilania i zabezpieczania przed skutkami pracy awaryjnej,
  • · usterki produktów będące następstwem awarii urządzeń z nimi współpracujących,
  • · produkty zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ekspertyzę,
  • · produkty ze zniszczoną lub usuniętą treścią identyfikującą wyrób,
  • · uszkodzenia produktów wynikłe z przechowywania lub eksploatacji w skrajnie niekorzystnych dla nich warunkach, jeżeli ich budowa nie jest do tego dostosowana (np.: nadmierne zapylenie, zawilgocenie, temperatura, chemicznie agresywne środowisko),
  • · uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrofy, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od BESEL SA.

 

§10

BESEL SA nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu, inne niż realnie poniesione. W szczególności uprawnienia z gwarancji nie obejmują zadośćuczynienia z tytułu kosztów montażu i demontażu, utraconych zysków nabywcy, ani jego zobowiązań wynikających z awarii produktu.

 

§11

Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§12

Reklamowany produkt powinien zostać dostarczony do BESEL SA z takim wyposażeniem i w takim połączeniu, w jakim został zakupiony. Powinien posiadać opakowanie gwarantujące zabezpieczenie wyrobu w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopełnienie tego warunku może skutkować utratą praw gwarancyjnych.

 

§13

Reklamowany wyrób należy dostarczyć na adres BESEL SA przy udziale firmy spedycyjnej, przesyłką kurierską, pocztową lub osobiście do Magazynu Przyjęć wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia Naprawy Gwarancyjnej, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków. Reklamacje na produkty dostarczone bez wypełnionego Formularza Zgłoszenia Reklamacji nie będą rozpatrywane.

 

§14

W przypadku podania w formularzu nieprawidłowego nr faktury lub jego braku, okres gwarancji będzie liczony od daty produkcji.

 

§15

Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Naprawy gwarancyjne realizowane są w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty rozpatrzenia reklamacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedmiot reklamacji wymaga szczegółowych badań technicznych. Wówczas czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji, o czym BESEL SA niezwłocznie poinformuje nabywcę. Jeżeli w tym czasie BESEL SA nie zajmie stanowiska i nie udzieli odpowiedzi, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

 

§16

W przypadku reklamacji nieuzasadnionych, BESEL SA może obciążyć nabywcę wszystkimi kosztami związanymi z wykonaną ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia. 


§17

W przypadku reklamacji nieuzasadnionych, reklamujący powinien odebrać reklamowany towar w przeciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zakończonym procesie reklamacyjnym.

 

§18

Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji wyrób będzie przekazany nabywcy (lub upoważnionej przez niego osobie) na koszt BESEL SA.


§19

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Po zauważeniu jakichkolwiek uszkodzeń opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości, wspólnie sporządzić stosowny protokół. Roszczenia z tytułu uszkodzonej przesyłki bez sporządzonego protokołu nie będą rozpatrywane.

 

§20

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z korzystania z wyrobów

BESEL SA  w sposób niezgodny z instrukcją, przeznaczeniem lub bez odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych.
Prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa podana w Warunkach Gwarancji, z którymi kupujący powinien się zapoznać.

 

§21

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (w szczególności Art. 577-581).

 

Aktualizacja: 9.02.2018