Dodatek do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nawiązując do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym zmiany Statutu Spółki, Zarząd Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, działając na podstawie art. 402 § 2 ksh, w uzupełnieniu przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące zapisy Statutu, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1:
㤠7.
1.    Kapitał zakładowy wynosi 34.857.715 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych) i dzieli się na:
1)    2.906.943 (dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
2)    600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
3)    1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
4)    531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
5)    1.733.600 (jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.”

Projektowana treść § 7 ust. 1:
㤠7.
1.    Kapitał zakładowy wynosi 42.857.715 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych) i dzieli się na:
1)    2.906.943 (dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
2)    600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
3)    1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
4)    531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
5)    1.733.600 (jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.
6)    1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.


Porządek obrad pozostaje niezmieniony.

 

 W związku z koniecznością uzupełnienia porządku obrad WZA akcjonariuszy Zakładu Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. w Żychlinie, zwołanego na dzień 24 czerwca  2021, zamieszczamy  powiadomienie wraz uzupełnionym porządkiem obrad. Uzupełnienie dotyczy treści punktu 12.

Żychlin, 10.06.2021

                                                                                                                              
Zarząd Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz  17 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 roku o godz. 12:30,  w siedzibie „Cantoni Motor” S.A., ul. 3 Maja 28, 43-400 Cieszyn. W przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia stacjonarnie, odbędzie się ono w formie wideokonferencji.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego.

2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2020 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F w ramach subskrypcji prywatnej oraz określenia dnia prawa poboru akcji na dzień 24 czerwca 2021 roku przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru akcji imiennych serii F przez akcjonariusza: spółkę pod firmą CELMA – INDUKTA S.A.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki
15.    Zamknięcie obrad.

 

Żychlin, 07.06.2021

Zarząd Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz  17 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 roku o godz. 12:30,  w siedzibie „Cantoni Motor” S.A., ul. 3 Maja 28, 43-400 Cieszyn. W przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia stacjonarnie, odbędzie się ono w formie wideokonferencji.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego.
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności  do podejmowania uchwał.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2020 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego spółki.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki
15.    Zamknięcie obrad.

           Żychlin, dn. 19.11.2020 r.

               CANTONI GROUP S.R.L.

                                                                                20122 Mediolan, Via Pantano 2

 

PIĄTE  WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi  zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

FIFTH CALL TO SUBMIT SHARES DOCUMENTS
EMIT S.A. (hereinafter referred to as the Company) with its registered office at Narutowicza 72 Str, (99-320) Żychlin, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Łódż, XX Commercial Division under the number 0000043228, in accordance with the provisions of Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended)

calls  you, as the shareholder of the Company, to submit the share certificates to the Company in order to conduct the obligatory dematerialization process.

The fifth call is a fulfillment of formal requirements and does not require an answer

 

                                                                                                                                                Za zarząd         

Prezes Zarządu

Włodzimier Kęsicki

 

 

       Zarząd Spółki

                                                                                             „CELMA INDUKTA” SA

                                                                                                    ul. 3 Maja 19

                                                                                                 43-400  CIESZYN

 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi . zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

 

          Za Zarząd

Prezes Zarządu

Włodzimier Kęsicki

Żychlin, dn. 02.11.2020 r.

               CANTONI GROUP S.R.L.

                                                                                20122 Mediolan, Via Pantano 2

 

CZWARTE  WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi  zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

FOURTH CALL TO SUBMIT SHARES DOCUMENTS


EMIT S.A. (hereinafter referred to as the Company) with its registered office at Narutowicza 72 Str, (99-320) Żychlin, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Łódż, XX Commercial Division under the number 0000043228, in accordance with the provisions of Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended)

calls  you, as the shareholder of the Company, to submit the share certificates to the Company in order to conduct the obligatory dematerialization process.

The FOURTH call is a fulfillment of formal requirements and does not require an answer

        Za zarząd

              Prezes Zarządu

Włodzimier Kęsicki

 

       Zarząd Spółki

                                                                                             „CELMA INDUKTA” SA

                                                                                                    ul. 3 Maja 19

                                                                                                 43-400  CIESZYN

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi . zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

          Za Zarząd

Prezes Zarządu

Włodzimier Kęsicki

 

Żychlin, dn. 15.10.2020 r.

                    CANTONI GROUP S.R.L.

                                                                                    20122 Mediolan, Via Pantano 2

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi  zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

THIRD CALL TO SUBMIT SHARES DOCUMENTS


EMIT S.A. (hereinafter referred to as the Company) with its registered office at Narutowicza 72 Str, (99-320) Żychlin, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Łódż, XX Commercial Division under the number 0000043228, in accordance with the provisions of Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended)

calls  you, as the shareholder of the Company, to submit the share certificates to the Company in order to conduct the obligatory dematerialization process.

The third call is a fulfillment of formal requirements and does not require an answer.

       Zarząd Spółki

                                                                             „CELMA INDUKTA” SA

                                                                                    ul. 3 Maja 19

                                                                                 43-400  CIESZYN

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi . zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

Żychlin, dn. 30.09.2020 r.

               CANTONI GROUP S.R.L.

                                                                                20122 Mediolan, Via Pantano 2

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi  zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

SECOND CALL TO SUBMIT SHARES DOCUMENTS

EMIT S.A. (hereinafter referred to as the Company) with its registered office at Narutowicza 72 Str, (99-320) Żychlin, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Łódż, XX Commercial Division under the number 0000043228, in accordance with the provisions of Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended)

calls  you, as the shareholder of the Company, to submit the share certificates to the Company in order to conduct the obligatory dematerialization process.The second call is a fulfillment of formal requirements and does not require an answer

 

Żychlin, dn. 30.09.2020 r.

 

       Zarząd Spółki

                                                                                             „CELMA INDUKTA” SA

                                                                                                    ul. 3 Maja 19

                                                                                                 43-400  CIESZYN

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi . zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

 

14.09.2020 r.      

       Zarząd Spółki

                                                                                             „CELMA INDUKTA” SA

                                                                                                    ul. 3 Maja 19

                                                                                                 43-400  CIESZYN

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

 

 

14 September 2020

 CANTONI GROUP S.R.L.

                                                                                       20122 Mediolan, Via Pantano 2

 

FIRST CALL TO SUBMIT SHARES DOCUMENTS
 

EMIT S.A. (hereinafter referred to as the Company) with its registered office at 72 Narutowicza Street, (99-320) Żychlin, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Łódź, XX Commercial Division under the number 0000043228, in accordance with the provisions of Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended)

calls  you, as the shareholder of the Company, to submit the share certificates to the Company in order to conduct the obligatory dematerialization process.

 

14.09.2020 r.

                                                                                                 CANTONI GROUP S.R.L.         

                                                                                     20122 Mediolan, Via Pantano 2

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Narutowicza 72, (99-320) Żychlin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000043228, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi  zmianami)

wzywa Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.