OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

1. Definicje i terminologia
1.1. 'Sprzedający' Fabryka silników elektrycznych BESEL SA, 49-300 Brzeg, ul. Elektryczna 8 NIP 747 000 62 51, REGON 530509199. 
1.2. 'Kupujący' osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (art.43 ind.1 KC.).
1.3. 'Towary' to dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
1.4. 'Towary niestandardowe' to towary, w których zgodnie z Zamówieniem Kupującego dokonano zmian w stosunku do towarów będących w standardowej ofercie Sprzedającego lub naniesiono na towar lub jego opakowanie nadruki lub oznaczenia właściwe dla Kupującego.
1.5. 'Zamówienie', to oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie. Może być dostarczona listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, ale musi zawierać co najmniej: asortyment zamawianych produktów, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
1.6. 'Potwierdzenie' to pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu w ciągu 3 dni po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej: ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu, miejsca i sposobu dostawy oraz warunków płatności. 
1.7. 'Sprzedaż' to rodzaj umowy prawa cywilnego, w której Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę. (art.535 kc).


2. Postanowienia ogólne
2.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się przy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym z jego działalnością gospodarczą (nie dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 384 KC.).
2.2. Niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej 
www.besel.pl.
2.3. W przypadku, gdy Kupujący przesłał swoje Ogólne Warunki Kupna/Zamówienia, pierwszeństwo mają niniejsze OWS. 
2.4. Wszelkie zmiany do postanowień OWS zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności. 
2.5. Wzajemne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS. 
2.6. W celu wyeliminowania uszkodzeń towaru w normalnych warunkach transportowych, Sprzedający będzie stosował standardowe opakowania Sprzedającego i będzie je odbierał tylko jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione.


3. Zakres obowiązywania
3.1. We wszystkich przypadkach sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego obowiązują niniejsze OWS w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Sprzedający nie uznaje odmiennych od niniejszych warunków, chyba że w formie pisemnej zgodził się na ich zastosowanie.
3.2. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w takim zakresie dopóki nie ustalono w umowie inaczej.


4. Zamówienie, zawarcie umowy sprzedaży 
4.1. Informacje podane w katalogach, folderach, reklamach oraz ofertach sprzedawcy nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań a są jedynie zaproszeniem do rokowań. 
4.2. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: 
4.2.1. nazwę, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego, REGON (z załączeniem dokumentu),
4.2.2. numer identyfikacji podatkowej NIP (nie dotyczy Kupujących, którzy już raz złożyli taki dokument, 
4.2.3. ilość, 
4.2.4. powołanie się na ofertę (numer oferty), 
4.2.5. określenie zamawianego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty, 
4.2.6. termin, miejsce i warunki dostawy towaru. 
4.3. Za formalne zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym uznaje się pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
4.4. W przypadku zamawiania towarów niestandardowych (nie znajdujących się w bieżącej ofercie handlowej), Sprzedający ma prawo zażądać wpłacenia zaliczki. Zaliczka jest rozliczana przy odbiorze towaru, zaś w przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedającego zatrzymana tytułem pokrycia kosztów poniesionych na realizacje zamówienia,
4.5. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w punkcie 2. 


5. Przejście niebezpieczeństwa na Kupującego 
5.1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, sprzedaż towaru rozumie się jako 'z magazynu' (EXW). 
5.2. Jeżeli nie ma innych uzgodnień między partnerami jako chwilę przejścia ryzyka ze Sprzedającego na Kupującego rozumie się: 
5.2.1. przy sprzedaży na warunkach 'z magazynu' (EXW), z chwilą przekazania dyspozycji o wysyłce towaru, 
5.2.2. przy sprzedaży 'przesyłka z dostawą do ...', z chwilą gdy środek transportu zostanie przejęty przez kierowcę pierwszego przewoźnika. 
5.3. W przypadku opóźnienia w wysyłce towaru nie z winy Sprzedającego, ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania informacji o gotowości wysyłki. 
5.4. Sprzedający jest zobowiązany do ubezpieczenia wysyłki, jeżeli zostało tak uzgodnione na piśmie. 


6. Ceny i warunki płatności 
6.1. Jeżeli nie było innych ustaleń między stronami, Towar jest fakturowany po aktualnie obowiązujących cenach. Do ceny jest doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
6.2. Ceny towarów są cenami umownymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut, wzrostu cen surowców i warunków energetycznych, zmian przepisów prawa oraz innych, na które Sprzedający nie ma wpływu.
6.3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej to cena towaru obowiązuje na warunkach ze standardowym opakowaniem stosowanym u sprzedawcy, z załadunkiem u Sprzedającego ale nie obejmuje wyładunku i przenoszenia u Kupującego. Inne opakowania wymagają uzgodnień i dopłaty.
6.4. Sprzedający jest upoważniony do zrealizowania dostawy towaru w kilku partiach lub z wyprzedzeniem. 
6.5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. Wniesienie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłacenia za otrzymany towar w ustalonym terminie. 
6.6. Termin płatności jest liczony od dnia wystawienia faktury. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do: naliczania odsetek ustawowych, żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień. Nie uregulowanie należności w uzgodnionym terminie upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów z już przyjętych zamówień i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


7. Dostawa, braki i uszkodzenia w dostawie, odmowa przyjęcia towaru
7.1. Dostawy 'przesyłka z dostawą do ...', realizuje wybrany przez Sprzedającego operator logistyczny.
7.2. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie i bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego wskazanego przez Kupującego.
7.3. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego pokrycia kosztów transportu i kosztów magazynowania w wysokości 0,1 % wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
7.4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi. 


8. Zwroty zbędnych towarów przez kupującego 
8.1. Zwroty zbędnych towarów u Kupującego mogą być realizowane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody od Sprzedającego. 
8.2. Od wartości zwracanych towarów Sprzedający nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości nie mniejszej niż 20 % jego wartości. 
8.3. Zwrócone towary muszą być sprawne, nie uszkodzone mechanicznie, nie mogą nosić znamion użytkowania i być w oryginalnych opakowaniach. 
8.4. Koszty transportu zwracanych towarów oraz ryzyko uszkodzenia ponosi zwracający towar. 


9. Zasady zawiadamiania o roszczeniach. Odpowiedzialność za wady dostawy 
9.1. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność asortymentu dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
9.2. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez jego zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po zbadaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy. 9.3. Wszelkie roszczenia dotyczące zakupionego towaru powinny być składane pisemnie w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dostawy. Po upływie tego terminu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego poza roszczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji jakościowej.


10. Działania siły wyższej 
10.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.


11. Gwarancja i serwis 
11.1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. 
11.2. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – w stosunku do konsumentów. W stosunku do przedsiębiorców rękojmia zostaje wyłączona.
11.3. Postępowanie z reklamacjami, warunki gwarancji i obsługi napraw przedstawiono w dokumencie 'Warunki Gwarancji’. Są one dostępne na stronie internetowej https://www.cantonigroup.com/besel/pl/page/warunki-gwaracji lub w dziale sprzedaży Sprzedającego. 

11.4. Sprzedający odpowiada za swoje wyroby tylko do miejsca ich dostarczenia do bezpośredniego Kupującego. 


12. Zastrzeżenia prawa własności 
12.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności, wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce jego składowania lub zamontowania w innych przedmiotach. 


13. Ochrona danych. Tajemnica handlowa 
13.1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej: https://www.cantonigroup.com/besel/pl/page/rodo lub w dziale sprzedaży Sprzedającego.
13.2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową. 


14. Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe 
14.1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną. 
14.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. 
14.3. Sprzedający wyłącza stosowanie Konwencji Genewskiej CISG w stosunkach handlowych. 
14.4. Dla sporów wynikających z realizacji OWS i umowy sprzedaży właściwy jest sąd siedziby Sprzedającego. 


15. Postanowienia końcowe 
15.1. Wszelkie zmiany od postanowień niniejszych OWS. wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Sprzedającego pod rygorem nieważności.

ver. 1/2023 (20.03.2023)